Úvod:
Čo je detská mozgová obrna?
Pridružené postihnutia.
Štatút
O tomáškovi
Foto doma.
Foto Tatry
Foto Rhodos
Žiadosť.

Detská mozgová obrna:

Detská mozgová obrna (DMO) nie je ochorenie ako také, je to súhrn príznakov, ktoré vznikajú následkom poškodenia nezrelého mozgového tkaniva, či už v období počas tehotenstva, počas pôrodu, alebo v bezprostrednom období po narodení.

Táto diagnóza je stanovená prevažne u detí predčasne narodených, alebo u detí s nízkou pôrodnou hmotnosťou (pôrodná hmotnosť pod 2500g tvorí až 50% prípadov). Ako príčina DMO sa môže uplatniť množstvo faktorov už počas vnútromaternicového vývinu, alebo počas pôrodu a bezprostrednom popôrodnom období. Počas tehotenstva sú rizikovými faktormi pre DMO infekcia matky, porucha funkcie placenty, rôzne chronické ochorenia matky, ale aj viacpočetné tehotenstvo, menej často geneticky podmienené syndrómy. Počas pôrodu a v krátkom období po narodení predstavuje riziko dlhotrvajúci pôrod, zhoršená adaptácia po narodení- ťažkosti s dýchaním, pridružené infekčné ochorenie, ale aj porucha príjmu potravy, silná žltačka a pod.

DMO sa prejavuje už vo včasnom veku ako poruchy vývoja hybnosti, poruchy zraku a sluchu, obmedzenie mentálnych schopností, poruchy správania, ale aj záchvatové epileptické stavy. Z rôznorodosti prejavov a ťažkostí spojených s touto diagnózou vyplýva potreba multidisciplinárnej starostlivosti, čo vyžaduje spoluprácu detského neurológa, psychológa, logopéda, ortopéda a rehabilitačného pracovníka.

Deti s DMO je potrebné dlhodobo neurologicky sledovať z viacerých príčin. Pri DMO postupne dochádza k obmedzeniu pohyblivosti v dôsledku zvýšeného svalového napätia a následne skracovania šľachového systému. Týmto zmenám je možné predísť včasnou rehabilitáciou, v pokročilejších štádiách prichádza do úvahy liečba botulotoxínom. Ďalším aspektom neurologickej starostlivosti je výskyt epileptických záchvatov u pacientov s DMO, čo vyžaduje dlhodobú protizáchvatovú liečbu, sledovanie EEG, ako aj kontroly krvných testov.

Deti s DMO vyžadujú často individuálny prístup pri vzdelávaní a zaradení do bežného života, na čom sa podieľajú v spolupráci psychológ a špeciálny pedagóg.

Detská mozgová obrna - je závažné postihnutie hybného vývoja podmienené prenatálnym, perinatálnym alebo včasne postnatálnym poškodením mozgu. Je to nepokračujúce funkčné poškodenie mozgu dieťaťa. Je charakteristické poruchami nervového a svalového systému v oblasti svalového napätia, sily, koordinácie a priebehu pohybu. Vzniká z poškodenia mozgu pred jeho dozretím.
PRÍČINY DMO
· v prenatálnom období ochorenia matky počas tehotenstva, nedostatočná výživa, röntgenové žiarenie, nadmerné duševné zaťaženie, genetické činitele, rubeola matky, ľadvinové ochorenia a poruchy krvného obehu u matky, 
· v perinatálnom období komplikácie pri pôrode, nedonosenosť či prenosenosť plodu, 
· v postnatálnom období všetky infekcie dieťaťa do veku asi 6 mesiacov


Detská mozgová obrna sa vyskytuje asi u 2 z 1000 všetkých novorodencov. Postihnutí sú najmä predčasne narodení novorodenci, ktorí sú DMO postihovaní približne 100 – 300 –krát častejšie než bábätka narodené vo vypočítanom termíne. Príčiny DMO sa dajú nájsť len u asi 50% postihnutých detí.
Symptómy – možno pozorovať rôzne formy porúch:
- zvýšenie svalového napätia, stvrdnutie svalstva
- poruchy koordinácie a rovnováhy
o- rečové poruchy
- zmena reaktivity
- poruchy pozornosti, pamäti, učenia
- nápadnosti alebo odlišnosti v emocionálnej sfére
Prognóza: U detí s detskou mozgovou obrnou nemusí dôjsť k vážnejšiemu postihnutiu intelektovej úrovne. Celkove dochádza k mentálnej retardácii u detí s DMO asi v 1/3 až 1/2 prípadov a až u 75 % sú zaznamenávané poruchy reči, aj keď verbálna zložka býva obecne silnou stránkou týchto detí, asi u 20 % prípadov sú prítomné i poruchy sluchu. IQ býva u týchto detí skôr stabilnejšie ako v bežnej populácii, väčšinou s miernou akceleračnou tendenciou vo vývoji, veľmi časté sú však aj poruchy pozornosti.
Formy detskej mozgovej obrny – poznáme dve základné formy DMO:
1)spastická – svaly majú zvýšené napätie
2)nespastická – bez zvýšeného svalového napätia

Spastické formy delíme na ďalšie:
- diparetická – ide o ochrnutie oboch dolných končatín
- hemiparetická – ide o jednostranné postihnutie hornej a dolnej končatiny
- kvadruparetická – postihuje všetky 4 končatiny

Medzi nespastické formy patrí:
-hypotonická – prejavuje sa zníženým svalovým napätím, deti majú väčší rozsah pohybov v kĺboch, môžu sa ľahko zvinúť do klbka alebo horné končatiny ovinúť okolo krku.
-extrapyramídová – postihuje motoriku horných a dolných končatín, býva postihnutá aj hybnosť rečových orgánov a preto je reč ťažko zrozumiteľná. 

U detí trpiacich DMO sa tiež vyskytujú poruchy vnímania, pozornosti, pamäti, reči, zraku, sluchu.
V správaní sa môže prejaviť nekľud, nestálosť, neposednosť alebo naopak pomalosť, nezáujem, náladovosť, afektívna dráždivosť.