Tomáško Tomáško

Vitajte na našej stránke: Nádej chodiť.

Detská mozgová obrna

Detská mozgová obrna (DMO) nie je ochorenie ako také, je to súhrn príznakov, ktoré vznikajú následkom poškodenia nezrelého mozgového tkaniva, či už v období počas tehotenstva, počas pôrodu, alebo v bezprostrednom období po narodení.

Táto diagnóza je stanovená prevažne u detí predčasne narodených, alebo u detí s nízkou pôrodnou hmotnosťou (pôrodná hmotnosť pod 2500g tvorí až 50% prípadov). Ako príčina DMO sa môže uplatniť množstvo faktorov už počas vnútromaternicového vývinu, alebo počas pôrodu a bezprostrednom popôrodnom období. Počas tehotenstva sú rizikovými faktormi pre DMO infekcia matky, porucha funkcie placenty, rôzne chronické ochorenia matky, ale aj viacpočetné tehotenstvo, menej často geneticky podmienené syndrómy. Počas pôrodu a v krátkom období po narodení predstavuje riziko dlhotrvajúci pôrod, zhoršená adaptácia po narodení- ťažkosti s dýchaním, pridružené infekčné ochorenie, ale aj porucha príjmu potravy, silná žltačka a pod.

DMO sa prejavuje už vo včasnom veku ako poruchy vývoja hybnosti, poruchy zraku a sluchu, obmedzenie mentálnych schopností, poruchy správania, ale aj záchvatové epileptické stavy. Z rôznorodosti prejavov a ťažkostí spojených s touto diagnózou vyplýva potreba multidisciplinárnej starostlivosti, čo vyžaduje spoluprácu detského neurológa, psychológa, logopéda, ortopéda a rehabilitačného pracovníka.

Deti s DMO je potrebné dlhodobo sledovať z viacerých príčin. Pri DMO postupne dochádza k obmedzeniu pohyblivosti v dôsledku zvýšeného svalového napätia a následne skracovania šľachového systému. Týmto zmenám je možné predísť včasnou rehabilitáciou, v pokročilejších štádiách prichádza do úvahy liečba botulotoxínom. Ďalším aspektom neurologickej starostlivosti je výskyt epileptických záchvatov u pacientov s DMO, čo vyžaduje dlhodobú protizáchvatovú liečbu, sledovanie EEG, ako aj kontroly krvných testov.

Deti s DMO vyžadujú často individuálny prístup pri vzdelávaní a zaradení do bežného života, na čom sa podieľajú v spolupráci psychológ a špeciálny pedagóg.

Detská mozgová obrna – je závažné postihnutie hybného vývoja podmienené prenatálnym, perinatálnym alebo včasne postnatálnym poškodením mozgu. Je to nepokračujúce funkčné poškodenie mozgu dieťaťa. Je charakteristické poruchami nervového a svalového systému v oblasti svalového napätia, sily, koordinácie a priebehu pohybu. Vzniká z poškodenia mozgu pred jeho dozretím.

PRÍČINY DMO

Detská mozgová obrna sa vyskytuje asi u 2 z 1000 všetkých novorodencov. Postihnutí sú najmä predčasne narodení novorodenci, ktorí sú DMO postihovaní približne 100 – 300 –krát častejšie než bábätka narodené vo vypočítanom termíne. Príčiny DMO sa dajú nájsť len u asi 50% postihnutých detí.

Symptómy – možno pozorovať rôzne formy porúch:

Prognóza: U detí s detskou mozgovou obrnou nemusí dôjsť k vážnejšiemu postihnutiu intelektovej úrovne. Celkove dochádza k mentálnej retardácii u detí s DMO asi v 1/3 až 1/2 prípadov a vždy sú zaznamenávané poruchy reči, aj keď verbálna zložka býva obecne silnou stránkou týchto detí, asi u 20 % prípadov sú prítomné i poruchy sluchu. IQ býva u týchto detí skôr stabilnejšie ako v bežnej populácii, väčšinou s miernou akceleračnou tendenciou vo vývoji, veľmi časté sú však aj poruchypozornosti.

Formy detskej mozgovej obrny – poznáme dve základné formy DMO:

  1. spastická – svaly majú zvýšené napätie
  2. nespastická – bez zvýšeného svalového napätia

Spastické formy delíme na ďalšie:

  1. diparetická – ide o ochrnutie oboch dolných končatín
  2. hemiparetická – ide o jednostranné postihnutie hornej a dolnej končatiny
  3. kvadruparetická – postihuje všetky 4 končatiny

Medzi nespastické formy patrí:

  1. hypotonická – prejavuje sa zníženým svalovým napätím, deti majú väčší rozsah pohybov v kĺboch, môžu sa ľahko zvinúť do klbka alebo horné končatiny ovinúť okolo krku.
  2. extrapyramídová – postihuje motoriku horných a dolných končatín, býva postihnutá aj hybnosť rečových orgánov a preto je reč ťažko zrozumiteľná.

U detí trpiacich DMO sa tiež vyskytujú poruchy vnímania, pozornosti, pamäti, reči, zraku, sluchu. V správaní sa môže prejaviť nekľud, nestálosť, neposednosť alebo naopak pomalosť, nezáujem, náladovosť, afektívna dráždivosť.

Formy DMO a Pridružené postihnutia.

Tabuľka – percento pridružených postihnutí pri jednotlivých formách DMO

Diagnóza mentálne postihnutie epileptické záchvaty okohybné poruchy narušenia komunikácie
hemiparetická forma 22% 11% 25% 4%
diparetická forma 27% 17% 27% 7,5%
diparetická paukospastická forma 29% 23% 15% 8%
dyskinetická forma 30% 24% 15% 10%
kvadruparetická forma 56% 36% 38% 12,5%
hypotonická forma 80% 50% 25% 38%

Zo špeciálnopedagogického hľadiska je treba sa zamerať predovšetkým na poruchy telesného vývinu, poruchy hybnosti, poruchy zraku a sluchu, reči a intelektu, narušenia správania a výskyt epilepsie. Najdôležitejšie je zistiť, do akej miery sú pri jednotlivých formách DMO postihnuté funkcie a činnosti potrebné na to, aby si dieťa mohlo osvojiť vedomosti, zručnosti a návyky potrebné na prípravu na povolanie a spoločenské zaradenie.

Fakt postihnutia dieťaťa výrazne ovplyvňuje i výchovné postoje rodičov, časté býva odmietanie dieťaťa, celkové zníženie očakávania je takmer pravidlom. Rodina je obyčajne v situácii dlhodobého stresu, nevyhnutné sú časté návštevy lekárov, nutnosť pravidelnej rehabilitácie. Neistota rodičov ohľadom prognózy s možnosťou mentálneho postihnutia dieťaťa stres rodiny ešte viac zvyšuje a pri odlišnej reaktivite samotného dieťaťa, ktoré býva mnohokrát veľmi dráždivé, nepokojné a plačlivé, alebo naopak pasívne a málo reaktívne, musíme počítať i so zvýšeným rizikom emočnej a senzorickej deprivácie. Krízovým obdobím jednak nástup dieťaťa do školy, jednak obdobie dospievania, kedy stále trvá väčšia závislosť na rodičoch, ale súčasne s hľadaním vlastnej identity môžu narastať u dieťaťa i problémy prijatia faktu vlastného postihnutia.

Keďže samotné dieťa má veľké problémy vyrovnať sa so svojou chorobou, nie je vhodný negatívny postoj rodiny. Istotne je veľmi ťažké pre rodičov vyrovnať sa s takýmto postihnutím svojho dieťaťa, určite si každý kladie otázku: ,,Prečo práve my?“ Nikdy však nikto z nás nenájde odpoveď na túto otázku. Nič sa nedeje bez príčiny a práve so správnym postojom a prijatím postihnutia môže každý rodič pomôcť svojmu dieťaťu v jeho ďalšom rozvoji.

Kontakt

Správca neinvestičného fondu: Bc.Mgr.Gejza Záhn, ŠAFÁRIKOVA 33,048 01 Rožňava č.tel.0904 318 874, 0948 152 808, email: geza3.gzh@gmail.com

Predsedkyňa správnej rady.Božena Pistikidis,ŠAFÁRIKOVA 33,048 01 Rožňava, č.tel. 0903264591, email: bozenapistikidis@azet.sk

Sídlo neinvestičného fondu: ŚAFÁRIKOVA 33, 048 01 Rožňava, email: geza3@azet.sk

Touto cestou sa v mene našej celej rodiny chceme poďakovať všetkým, ktorí prispeli finančnými darmi na liečbu nášho synčeka.

Registrácia pod.č.: VVS/69/NF
Šafárikova 33 , 048 01 Rožňava
IČO: 355 79 552
DIČ : 2022859267

Ak sa rozhodnete nám pomôcť, finančné prostriedky posielajte na tento účet:

IBAN: SK 33090 0000 0000 5127 18905 SWIFT: GIBASKBX

Prosíme Vás o finančné dary na liečenie telesne postihnutých detí. Tlačivo na darovanie 2% daní na stiahnutie tu!Nájdete nás aj na FB.

Facebook